Regionalne warsztaty strategiczne on-line z mieszkańcami

Regionalne warsztaty strategiczne on-line z mieszkańcami

W miniony poniedziałek 7 grudnia odbyły się interaktywne warsztaty, w których wzięli udział samorządowcy gmin leżących w powiecie piotrkowskim oraz ich mieszkańcy.

Z punktu widzenia samorządu i lokalnych biznesów

Tematem warsztatów były regionalne potrzeby i kierunki rozwoju w zakresie budowania strategii powiatowego rozwoju na lata 2021-2030. Spotkanie prowadziło kilku ekspertów reprezentujących łódzki dom biznesu oraz firmy Pheno Horizon. Z ramienia firmy głos zabrali Maciej Kokotek, Maciej Kowalczyk oraz Maciej Głowacki. Głos zabrała także Agnieszka Dawydzik ze Związku Miast Polskich. Dyskutanci wspólnie szukali odpowiedzi na pytania o priorytety stojące przed Powiatem Piotrkowskim.

Dyskusję otworzył starosta Piotr Wojtysiak dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Następnie zachęcił do wspólnej pracy na rzecz powiatu. W spotkaniu samorządowcy podnieśli wiele problemów, które mają charakter ponadgminny i zwrócili uwagę na potrzebę inwestycji. Jako przykłady podali ochronę środowiska, rozbudowę dróg, poprawę dostępu do internetu, rozwój cyfryzacji oraz e-usług. Nie mniej ważna jest w ocenie uczestników kwestia oświetlenia ulicznego oraz transportu zbiorowego. W dyskusji pojawił się także wątek promocji lokalnych produktów w Powiatowym Centrum Przesiadkowym.

Strona społeczna i mieszkańcy

Ze strony mieszkańców reprezentowanych przez stowarzyszenia, fundacje i Radę seniorów dominowały z kolei kwestie społeczne oraz turystyczne. Nie jest tajemnicą, że ważne są sprawy zdrowotne seniorów, ich integracja oraz zorganizowanie im wolnego czasu. Tematem wspólnym dla wszystkich okazała się kwestia ekologii i ochrony środowiska, w tym ochrony zasobów wodnych. W tym miejscu pojawił się także wątek Zalewu Sulejowskiego w roli zagłębia turystycznego. Inspirujący pomysł podniesiony przez mieszkańców dotyczył lokalnej kultury oraz dziedzictwa. Mógłby on w opinii mówców mieć formę mobilnego muzeum powiatowego, będącego trzonem lokalnych tradycji i obyczajów. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele środowiska akademickiego piotrowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego potwierdzili gotowość do współpracy z samorządem w trzech kwestiach: rozbudowy infrastruktury dydaktycznej, ochrony zdrowia a także współpracy nauki i biznesu.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem. Starosta powiatu Daiusz Magacz zebrał najważniejsze wątki mając nadzieję, że ich realizacja da jeszcze większą motywację do pracy na rzecz lokalnej społeczności.